Pensioen en veel gestelde vragen

Moet mijn werkgever mij een pensioenregeling geven?

Nee, dat hoeft niet. Wel is het zo dat er in veel bedrijfstakken een verplicht gestelde pensioenregeling is. Als dat zo is, dan moet je werkgever je daarvoor aanmelden.

Moet ik mijzelf aanmelden bij een pensioenfonds/verzekeraar als ik ga werken?

Nee, dat doet je werkgever. Als je een eigen bijdrage moet betalen (en dat is meestal zo), kun je op je loonstrook zien of pensioenpremie wordt ingehouden en dus of pensioen voor je wordt opgebouwd. Zolang je in dienst van je werkgever bent en pensioen opbouwt, stuurt je pensioenuitvoerder ieder jaar een pensioenoverzicht naar je huisadres. Krijg je geen pensioenoverzicht (meer), informeer dan bij je werkgever of en waar je pensioen opbouwt.

Kan ik mijn pensioen afkopen?

Nee eigenlijk niet. Alleen als het om een heel klein pensioen gaat, kan je pensioenuitvoerder beslissen het pensioen in één keer uit te betalen (af te kopen).

Hoe weet ik of ik een pensioentekort heb?

Om te weten of je een tekort hebt, moet je eerst weten hoeveel pensioen je eigenlijk nodig hebt. Dat hangt af van je lasten en van je plannen voor de toekomst. Stel dus eerst voor je zelf vast welk inkomen je na pensionering nodig hebt en kijk daarna of je voldoende pensioen hebt.

Vanaf welke leeftijd kan ik deelnemer aan een pensioenregeling?

Er is een wettelijke minimumleeftijd van 21 jaar. In veel pensioenregelingen kun je echter ook al eerder deelnemen.

Wat is een voorportaalregeling?

Dat is een regeling voor werknemers die nog niet mee mogen doen aan de pensioenregeling. Ze zijn bijvoorbeeld nog te jong of te kort in dienst. Als de werknemer overlijdt of arbeidsongeschikt wordt, is er toch recht op een partner- of arbeidsongeschiktheidspensioen. Met ingang van 1 januari 2008 mag geen wachttijd meer worden gehanteerd voor het partnerpensioen of het arbeidsongeschiktheidspensioen.

Mag ik bijverdienen tijdens mijn pensionering?

Ja, je verdiensten worden niet verrekend met de AOW of je (pre-)pensioenuitkering. Bijverdiensten worden meestal wel gekort op een VUT-uitkering.

Wat is een franchise?

Voor de pensioenberekening wordt van het jaarsalaris meestal een bedrag afgetrokken, omdat je later ook AOW krijgt. Dat bedrag heet de franchise. Je jaarsalaris minus de franchise is de pensioengrondslag. Op basis van de pensioengrondslag wordt je pensioen berekend.

Wat is een pensioengrondslag?

Dat is het deel van je salaris dat meetelt voor de pensioenberekening. Niet je hele salaris telt mee. Er gaat een bedrag vanaf (de franchise), omdat je later ook AOW krijgt.

Wat is het verschil tussen een opbouwpartnerpensioen en een risicopartnerpensioen?

Bij opbouwpartnerpensioen wordt er een bedrag gespaard, dat later wordt uitgekeerd komt na overlijden. Bij een partnerpensioen op risicobasis wordt niets gespaard. Het is een verzekering, je betaalt een premie voor het risico van overlijden. Het is te vergelijken met een brandverzekering. Je bent verzekerd tegen het risico dat je huis afbrandt zolang je premie betaalt voor de verzekering. Stop je met premie betalen, dan is er geen dekking meer. Zolang je deelneemt aan de pensioenregeling, merk je het verschil niet tussen opbouw en risicobasis. Ga je uit de regeling, bijvoorbeeld omdat je van baan wisselt of met pensioen gaat, dan vervalt de verzekering en is er dus niets geregeld als jij dood zou gaan. Bij opbouw blijft het gespaarde bedrag staan. Je mag dat eventueel inruilen om een hoger ouderdomspensioen te krijgen.

Wat is een hoog/laagpensioen?

Bij een hoog/laagpensioen heb je de keuze voor een hoger ouderdomspensioen in de eerste jaren dat je met pensioen bent. Kies je voor een hoger ouderdomspensioen in het begin, dan betekent dit wel dat je pensioen in de daarop volgende jaren lager zal zijn. Andersom mag ook: in dat geval krijg je eerst een lager en daarna een hoger pensioen. Het verschil tussen de hoogste en de laagste uitkering mag echter niet te groot zijn. Je pensioenuitvoerder kan je daarover informeren. De keuze voor een hoog/laagpensioen maak je als je met pensioen gaat. Klik hier voor meer informatie.

Wordt mijn pensioen automatisch aangepast aan de inflatie (geïndexeerd)?

Nee, indexatie is bijna altijd voorwaardelijk. Je pensioen wordt verhoogd als de financiële middelen van het fonds dat toelaten. Bij veel pensioenfondsen is het de bedoeling dat het pensioen waardevast wordt gehouden. Het bedrag waar je jaarlijks recht op hebt, wordt dan aangepast aan de (prijs)inflatie. Als indexering van pensioenen plaatsvindt, worden ook de pensioenen van 'slapers' (niet-actieve deelnemers) geïndexeerd. Door de financiële crisis zijn veel pensioenfondsen niet in staat de pensioenen aan te passen aan de prijsinflatie.

Wanneer gaat mijn pensioen in?

De pensioeningangsdatum staat in je pensioenreglement. In nogal wat regelingen heb je de mogelijkheid eerder of later met pensioen te gaan. Ga je eerder met pensioen dan wordt je pensioen lager. Bij een latere ingang is het pensioen hoger. Klik hier voor meer informatie.

Contact Over uwpensioensite.nl Sitemap © Uwpensioensite.nl is een initiatief van Uwvergelijkingsite.nl (KvK nr. 51253070)